• PO - PA 07:00 - 15:30 | DISPEČINK: nonstop
  • MILÍN 416, 262 31 MILÍN, OKRES PŘÍBRAM
  • 602 456 520

Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout také ve formátu .pdf zde.

 

Vondrášek pracovní plošiny, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem zařízení

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Společnost VONDRÁŠEK pracovní plošiny, s. r. o., IČ 271 20 228, se sídlem Milín 416, PSČ 262
31 Milín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
97794 (dále jen „Pronajímatel“), vydává v souladu s ustanovením § 1751 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tyto Všeobecné
obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které se vztahují v souladu se zvláštními ustanoveními
o podnikatelském nájmu věcí movitých dle § 2316 a násl. a obecnými ustanoveními o nájmu
dle § 2201 a násl. občanského zákoníku na všechny nájemní smlouvy uzavírané mezi Pronajímatelem
a fyzickou či právnickou osobou jako Nájemcem (dále jen „Nájemce“), stejně jako na
nabídky k uzavření takové smlouvy.

1. 2. Tyto VOP se stávají součástí každé Smlouvy a určují část jejího obsahu, nestanoví‑li
Smlouva
jinak. Odchylná úprava ve Smlouvě má před zněním těchto VOP přednost.

1. 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo znění těchto VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vyplývající
z uzavřené Smlouvy vzniklé před změnou či doplněním těchto VOP tím nejsou dotčena
a řídí se zněním VOP učiněných v době uzavření Smlouvy.

2. DEFINICE

2. 1. Mimo výrazů definovaných na jiných místech těchto VOP, definice a jiná ustanovení tohoto článku
2 se uplatní v celých VOP:

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Zařízení znamená zařízení, které je předmětem Smlouvy a jehož specifikace je provedena každou
jednotlivou Smlouvou;

Smlouva znamená smlouvu o nájmu Zařízení uzavřenou mezi Pronajímatelem a Nájemcem dle
článku 3 těchto VOP,

Strana znamená smluvní stranu Smlouvy.

2. 2. Nadpisy v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení
těchto VOP.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3. 1. Objednávka musí být Pronajímateli doručena písemně minimálně 1 pracovní den před požadovaným
termínem pronájmu, popř. před dnem skutečného zahájení pronájmu. Za písemnou
formu se považuje též zaslání faxem, elektronicky (e‑mailem)
nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Výjimečně, pokud k tomu dá Pronajímatel sou hlas, lze objednávku
vyřídit pouze telefonicky.

Na základě objednávky Nájemce zašle Pronajímatel Nájemci potvrzení objednávky představující
návrh na uzavření Smlouvy, který bude obsahovat zejména specifikaci Zařízení, dobu nájmu, výši
nájemného a dalších plateb (doprava, manipulace), místo převzetí / odvozu a odkaz na tyto VOP.

3. 2. Jestliže Nájemce v reakci na návrh dle článku 3.1 nezašle Pronajímateli vlastní odlišný návrh
na uzavření Smlouvy, má se za to, že k přijetí návrhu Pronajímatele došlo nejpozději převzetím
Zařízení. Obsah návrhu Pronajímatele se stává součástí Smlouvy. Pro účely tohoto odstavce se za
odlišný návrh považuje návrh obsahující jakékoliv dodatky či odchylky oproti původnímu návrhu
Pronajímatele, byt‘ by podstatně neměnily jeho podmínky. Ustanovení § 1740 odst. 3 věta první
Občanského zákoníku se nepoužije.

4. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Nájemce je povinen platit nájemné ve výši dle Smlouvy. Nájemné se stanovuje podle předpokládané
délky pronájmu uvedené v objednávce Nájemce a podle ceníku Pronajímatele platného
v době začátku zakázky (popř. je nájemné uvedeno v objednávce a potvrzeno Pronajímatelem)
V případě zkrácení délky pronájmu v průběhu zakázky (nezaviněné Pronajímatelem) může
být na základě dohody Stran v konečném vyúčtování jednotková cena za pronájem upravena
s ohledem na skutečnou dobu pronájmu.

4. 2. Cena za denní pronájem Zařízení odpovídá jedné denní směně v délce maximálně 12 hod/den.
V případě pracovního nasazení Zařízení v průběhu více než 12 hodin v jednom kalendářním dnu
je Pronajímatel oprávněn tento den účtovat dvojnásobnou sazbou řádně dohodnutého denního
pronájmu.

4. 3. Doprava a manipulace je Nájemci účtována zvlášť. Doprava a manipulace budou, z pohledu
DPH, považovány za vedlejší výdaj k poskytnutému nájmu. V případě, že při dodávce Zařízení na
místo jeho předání vzniknou prostoje při transportu či vykládce z důvodů na straně Nájemce,
mohou být tyto dodatečně účtovány Nájemci sazbou 250 Kč za čtvrt hodiny. Totéž platí, pokud
při vyzvednutí Zařízení vzniknou prostoje při transportu nebo nakládání, zejména v důsledku
nedodání Zařízení Nájemcem na místo nakládky, vybitých baterií nebo prázdné palivové nádrže.

4. 4. Nájemné je kalkulováno bez spotřebovaných pohonných hmot. Nájemce si hradí po dobu nájmu
pohonné hmoty, provozní kapaliny (destilovanou vodu) a náklady spojené s běžnou údržbou.
Toto neplatí v případě nájmu Zařízení s obsluhou poskytnutou Pronajímatelem. Nedoplní‑li
Nájemce ke konci nájmu pohonné hmoty do původního stavu, bude nájemné navýšeno o částku,
která bude stanovena jako součin rozdílu mezi původním a konečným stavem pohonných hmot
a jejich cenou, přičemž cena jednoho litru pohonných hmot bude vypočítána na základě cen
platných na trhu ke dni výpočtu s případným příplatkem 5 Kč/1itr za manipulaci.

4. 5. Nájemce je povinen hradit nájemné, dokud je v prodlení s vrácením Zařízení.

4. 6. Faktury (daňové doklady) budou zasílány na adresu Nájemce. V případě nájmu v trvání do
14 dnů je faktura vystavována po ukončení nájmu. V případě nájmu v trvání více než 14 dnů
budou faktury vystavovány po 14 dnech, případně po 30 dnech nájmu, a pak po ukončení
nájmu. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení, není‑li
mezi Pronajímatelem a Nájemcem
dohodnuto jinak.

4. 7. Veškeré částky, které mají být dle VOP či Smlouvy hrazeny Nájemcem a které představují úplatu
za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH. Nájemce je rovněž povinen (společně se
zaplacením úplaty za toto plnění) zaplatit Pronajímateli částku odpovídající zákonné výši DPH.

4. 8. Pro účely DPH považují Strany nájem Zařízení za průběžně poskytovaný s tím, že nájem Zařízení
vztahující se ke každému období, za které se dle odstavce 4. 6. těchto VOP vystavují faktury (Fakturační
období), je považován za dílčí plnění nájmu Zařízení. Každé dílčí plnění je považováno za
uskutečněné k poslednímu dni příslušného Fakturačního období.

4. 9. Bez ohledu na odstavec 4.6 je Pronajímatel oprávněn v některých případech vyžadovat platbu
před předáním Zařízení Nájemci na základě vystavené zálohové faktury. Uhrazené zálohy budou
vyúčtovány v poslední faktuře za pronájem Zařízení.

4. 10. Nájemce není oprávněn jednostranným úkonem započíst svou pohledávku vůči pohledávce
Pronajímatele. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu.
Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na právo Pronajímatele jednostranně započíst pohledávky
Pronajímatele vůči pohledávkám Nájemce.

5. DOBA NÁJMU

5. 1. Dobou nájmu Zařízení se rozumí doba uvedena ve Smlouvě, která zahrnuje i dobu potřebnou pro
přistavení / odvoz Zařízení. Do doby nájmu se nepočítá doba, kdy Zařízení není schopno provozu
z důvodu technické závady. To neplatí, jestliže byla závada způsobena nesprávnou údržbou,
obsluhou pracovníky Nájemce či z jiných důvodů na straně Nájemce.

5. 2. Nájemce se může s Pronajímatelem dohodnout na prodloužení původně sjednané doby nájmu.
O případném prodloužení či zkrácení doby nájmu Zařízení je třeba písemně vyrozumět Pronajímatele
alespoň dva pracovní dny před koncem doby nájmu, respektive dva pracovní dny před
dnem, kdy je navrhováno jeho skončení.

5. 3. Zrušení zakázky je možno provést jen do 16.00 hod. pracovního dne, který předchází dni pronájmu
a musí být provedeno písemně (např. faxem nebo e‑mailem).
Po vzájemné dohodě lze
zrušení provést výjimečně i telefonicky.

5.4. Nájem končí až předáním zařízení zpět pronajímateli na základě písemného či telefonického
ukončení.

6. PŘEPRAVA A PŘEDÁNÍ/VRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ

6. 1. Přistavení / odvoz Zařízení se uskuteční pouze k místu / z místa, které je přístupné pro přepravní
vozidlo a bezpečné pro nakládku a vykládku Zařízení. Nájemce je sám a na své náklady povinen
přivézt / odvézt Zařízení k místu / z místa jeho použití.

6. 2. Pronajímatel a Nájemce, popřípadě jimi pověřené osoby, potvrdí stav, vybavení Zařízení
a časové údaje o převzetí a vrácení podpisem protokolu o předání Zařízení. Pronajímatel je
oprávněn pořídit fotodokumentaci Zařízení před předáním Zařízení Nájemci a při vrácení Zařízení
Pronajímateli.

6. 3. Nájemce je povinen vrátit Zařízení v termínu a na místě dle Smlouvy.

6. 4. Nájemce je povinen poskytnout Pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při vrácení
Zařízení, zejména zajistit přítomnost pověřené osoby při zpětném předávání Zařízení včetně
jeho kontroly a podpisu zpětného předávacího protokolu. V případě, že Nájemce z jakýchkoli
důvodů nepotvrdil protokol o zpětném předání Zařízení Pronajímateli, považuje se za potvrzení
zpětného předání Zařízení a jeho stavu při vrácení vyplněný předávací protokol potvrzený pouze
pověřeným zástupcem Pronajímatele. Není‑li
na převzatém Zařízení na první pohled zjevná
závada (z důvodu např. silného znečištění) vyhrazuje si Pronajímatel právo požadovat na Nájem��ci
úhradu na opravu případného poškození Zařízení, které bude zjištěno do 3 pracovních dnů po
vrácení Zařízení.

6. 5. Pakliže Pronajímatel v souladu s těmito VOP od Smlouvy odstoupil, je Nájemce povinen Zařízení
vydat bezodkladně poté, kdy je Smlouva ukončena, případně v jiném datu a čase, který stanoví
po dohodě s Nájemcem Pronajímatel. Po dobu od okamžiku ukončení Smlouvy do doby vrácení
Zařízení Pronajímateli nesmí Nájemce Zařízení užívat, je výslovně povinen pro Pronajímatele
Zařízení řádně opatrovat a spravovat a je povinen zabránit všemu, co by zmařilo včasné předání
Zařízení zpět Pronajímateli. Ustanovení odstavce 4. 3. těchto VOP se použije obdobně.

7. POVINNOSTI STRAN

7. 1. Pronajímatel je povinen předat Zařízení Nájemci v řádném technickém stavu, v termínu a na
místě dle Smlouvy včetně návodu k obsluze, revizí a deníkem Zařízení.

7. 2. Při pronájmu Zařízení bez personálu obsluhy je Nájemce povinen zajistit, aby Zařízení bylo
používáno v souladu s návodem k obsluze a platnou normou ČSN 275004 (EN280). Nájemce se
zavazuje zabezpečit obsluhu Zařízení kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění
(průkaz obsluhovatele), kteří dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro jeho obsluhu
a kteří jsou zaškoleni pro práci na Zařízení. Pronajímatel nebo jím zmocněná osoba seznámí
s obsluhou stroje pracovníky Nájemce, kteří budou stroj obsluhovat, a tyto zapíše do Seznamu
osob seznámených s obsluhou zařízení, který je nedílnou součástí předávacího protokolu. Toto
proškolení nenahrazuje školení obsluh pracovních plošin dle EN 280.

7. 3. Zařízení je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému je určeno. Je zakázáno používat jej
zejména ke zdvihání břemen či pro tahání kabelového vedení apod. Pokud nemá Zařízení
SPZ – je zakázána jízda po veřejné komunikaci. Nájemce je povinen umožnit osobě pověřené
Pronajímatelem kdykoliv přístup k Zařízení za účelem kontroly, zda je Zařízení užíváno v souladu
se Smlouvou a těmito VOP.

7. 4. Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na Zařízení a v návodu k obsluze, zejména je
povinen elektricky poháněné Zařízení pravidelně dobíjet minimálně 1 celou směnu denně (tzn.
10 až 12 hod/den), pravidelně kontrolovat a doplňovat destilovanou vodu v akumulátorech,
doplňovat motorovou naftu (použití bionafty je zakázáno), kontrolovat a sledovat případný únik
provozních hmot (hlavně hydraulického oleje) a denně kontrolovat dotažení šroubů kol a funkci
všech bezpečnostních prvků. Informace o provozu, kontrolách a údržbě je Nájemce povinen
zaznamenat do Deníku Zařízení. V případě opakovaného nedodržování dobíjecího režimu
u elektricky poháněného Zařízení, popř. v případě znehodnocení akumulátorů (snížení jejich
kapacity pod provozní úroveň nedostatečným nabíjením, které je Pronajímatel schopen prokázat
výpisem z MINIDAT systému Zařízení, popř. testem kapacity akumulátorů) je Pronajímatel
oprávněn vyúčtovat vzniklou škodu Nájemci v plné výši. (tzn. placený servisní výjezd, zakoupení
nových akumulátorů, popř. testování kapacity akumulátorů po navrácení Zařízení nebo jejich
výměně apod.).

Dieselově poháněná Zařízení smí být startována maximálně 10–40 krát za den v závislosti
na denním počtu odpracovaných hodin a délce běhu motoru Zařízení. V opačném případě je
Pronajímatel oprávněn, v případě znehodnocení startovacího akumulátoru (popř. startéru),
vyúčtovat Nájemci veškeré náklady související s opravou (placený servisní výjezd, zakoupení
nového startéru, popř. nového startovacího akumulátoru, apod.).

Doporučený optimální poměr „denního“ běhu motoru a počtu startů:

Denní běh motoru cca 10–60 minut povoleno maximálně 1–10 startů/den

Denní běh motoru cca 61– 150 minut povoleno maximálně 11–20 startů/den

Denní běh motoru cca 151–250 minut povoleno maximálně 21–30 startů/den

Denní běh motoru cca 251–350 minut, popř. déle povoleno maximálně 31–40 startů/den

7. 5. Případná speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství,
kterých je pro použití Zařízení zapotřebí, zajišťuje na vlastní náklady Nájemce.

7. 6. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného svolení Pronajímatele dát Zařízení do
podnájmu třetí osobě.

7. 7. Nájemce je povinen udržovat Zařízení v provozuschopném stavu, zejména jej chránit před znečištěním,
poškozením, nadměrným opotřebením, odcizením či zničením. Okamžikem podepsání
protokolu o předání Zařízení Nájemcem nebo jím pověřenou osobou přechází veškerá odpovědnost
za Zařízení na Nájemce. V případě znečištění bude Zařízení uvedeno do čistého stavu na
náklady Nájemce.

7. 8. Nájemce je povinen bezodkladně vyrozumět Pronajímatele o závadách a o potřebě provedení
oprav nad rámec běžné údržby Zařízení, přičemž je v takovém případě povinen zdržet se dalšího
používání Zařízení a bez souhlasu Pronajímatele rovněž provádění jakýchkoliv oprav Zařízení.
Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu zajistit opětovné uvedení Zařízení do provozuschopného
stavu. Veškeré náklady s opravou spojené hradí Nájemce, vyjma případů, kdy
závada prokazatelně nebyla způsobena Nájemcem.

7. 9. V případě provádění hrubých prací je Nájemce povinen Zařízení dostatečně zakrýt a chránit. Toto
platí zejména při malování, svařování a čistících pracích. Práce, při kterých se provádí pískování
a tryskání, jsou zakázány. Rovněž nanášení nátěru stříkáním, řezání materiálu za pomoci
řezacích pil na bázi vody a čistící práce za použití kyselin jsou zakázány. Při svařování je zakázáno
používat Zařízení jako kostru (- pól, + pól) Při porušení povinností dle tohoto odstavce je Nájemce
povinen uhradit náklady na čištění, uvedení zařízení do původního stavu v plné výši. V případě
poškození ovladače Zařízení je Nájemce povinen uhradit opravu ovladače a v případě jeho ztráty
je povinen uhradit nový originální ovladač.

Nájemce je povinen ovladač mimo pracovní dobu Zařízení uschovat na bezpečném místě.
Odcizení ovladače je Nájemce povinen nahlásit Pronajímateli a Policii ČR. Pro případ odcizení či
poškození ovladače je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli veškerou škodu, která Pronajímateli
v souvislosti s tím vznikne.

Nájemce odpovídá za škody způsobené nevhodností terénu, nedostatečnou únosností podloží
a využitím Zařízení v rozporu s technickými parametry uvedenými na štítcích Zařízení a v přiloženém
návodu k obsluze.

7. 10. Pokud Nájemce Zařízení sám přepravuje, je povinen v případě dopravní nehody ihned informovat
Policii a Pronajímatele. Nájemce odpovídá za veškerou škodu na Zařízení vzniklou v důsledku
takové nehody. Přepravovat zařízení může Nájemce pouze s písemným souhlasem Pronajímatele
.

7. 11. Za veškeré škody způsobené Zařízením a škody vzniklé na Zařízení v důsledku neodborného
jednání obsluhy, či z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Nájemce, odpovídá Nájemce. Nájemce
rovněž odpovídá za ztrátu nebo odcizení Zařízení (i jeho části) a je povinen toto neprodleně
ohlásit Pronajímateli a Policii ČR. V případě pochybností, zda byla škoda způsobena neodborným
jednáním obsluhy, či z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Nájemce, rozhoduje stanovisko
Pronajímatele.

7. 12. Nájemce odpovídá i za škody způsobené na Zařízení v důsledku jednání třetích osob či v důsledku
události nezávisející na vůli Nájemce a je povinen takovou škodu Pronajímateli nahradit v plné
výši. Tím není dotčeno právo Nájemce uplatňovat své nároky na náhradu škody vůči třetím
osobám.

7. 13. Poruší‑li
Pronajímatel své povinnosti dle Smlouvy, VOP či příslušného právního předpisu a v příčinné
souvislosti s tímto porušením vznikne Nájemci škoda, má Nájemce vůči Pronajímateli
nárok na náhradu takové škody pouze do výše hodnoty plnění Nájemce dle Smlouvy.

7. 14. Náklady na opravu škody na Zařízení (vyjma opravy škody, za kterou Nájemce dle Smlouvy
neodpovídá) je Pronajímatel oprávněn vyúčtovat Nájemci fakturou vystavenou po provedení
opravy, se splatností 14 dnů od jejího vystavení. Nájemce se zavazuje částku dle této faktury
Pronajímateli ve lhůtě splatnosti uhradit.

7. 15. V případě technické závady se Pronajímatel zavazuje odstranit závadu do 24 hod. od nahlášení.

8. ZÁNIK SMLOUVY

8. 1. Smlouva zaniká:

a) uplynutím sjednané doby nájmu,

b) zánikem předmětu nájmu,

c) výpovědí Nájemce dle ustanovení § 2320 odst. 1 Občanského zákoníku s desetidenní výpovědní
lhůtou,

d) odstoupením od Smlouvy, kdy Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit, jestliže Nájemce
podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle těchto VOP či Smlouvy, zejména
bude‑li
v prodlení s úhradou nájemného; nebo v případě, že bude zahájeno vůči Nájemci
insolvenčního řízení; nebo pokud Nájemce vstoupí do likvidace,

e) zánikem Pronajímatele.

8. 2. Odstoupení od Smlouvy a výpověď dle předchozího ustanovení VOP musí být učiněny písemně
a jsou účinné ode dne, kdy byly doručeny druhé Straně.

8. 3. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, Strany jsou si povinny poskytnout součinnost a vypořádat
vzájemné nároky. Pronajímatel tak má zejména nárok, aby mu Nájemce neprodleně v souladu
s odstavcem 6. 5. VOP vrátil Zařízení a po vystavení faktury mu uhradil poměrnou část nájemného
za dobu, po kterou měl Zařízení v užívání, příp. mu uhradil další nároky vyplývající ze Smlouvy
či VOP. Pronajímatel má právo jednostranně započíst zálohu, kterou mu Nájemce poskytl, na nedoplatky
nájemného a další nároky vyplývající ze Smlouvy, příp. těchto VOP. V opačném případě
sdělí Nájemce, jakým způsobem mu má být záloha vrácena. Nájemce má také právo na vrácení
poměrné části nájmu za dny, kdy Zařízení neužíval z důvodu vrácení Pronajímateli, pokud bylo
nájemné zaplaceno předem.

9. SANKCE

9. 1. Pro případ prodlení Nájemce s úhradou nájemného (či jeho části) nebo jiných Pronajímatelem
vyúčtovaných částek (např. za opravy a jiné závazky Nájemce vyplývající ze Smlouvy) je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli:

a) za prvních 30 kalendářních dnů trvání prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení,

b) v případě prodlení trvajícího více než 30 kalendářních dnů smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

9. 2. Pro případ prodlení s vrácením Zařízení je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní
pokutu ve výši denního nájmu Zařízení za každý den trvání prodlení s vydáním Zařízení Pronajímateli
.

10. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

10. 1. Smluvní strany se pro případ řešení veškerých soudních sporů, vzniklých mezi mini z právních
vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, v souladu s ustanovením § 89a OSŘ
v platném znění dohodli na místní příslušnosti obecného soudu Pronajímatele, tj. soudu místně
příslušného dle sídla Pronajímatele.

10. 2. Smlouva se řídí českým právem.

11. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11. 1. Správcem osobních údajů je společnost VONDRÁŠEK pracovní plošiny, s. r. o., IČ 271 20 228,
se sídlem Milín č. p. 416, PSČ 262 31 Milín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 97794 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou následující:

– adresa pro doručování: Milín č. p. 416, PSČ 262 31 Milín,

– e‑mailová
adresa: info@vondrasek.eu

11. 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

11. 3. Právním základem zpracování osobních údajů Nájemce je skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro:

a) splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a Nájemcem nebo pro provedení opatření Správcem
před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 46/95/ES (dále jen „Nařízení“),

b) splnění právních povinností, které se na Správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to
zejména za účelem splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy
(zákonem č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

11. 4. Účelem zpracování osobních údajů Nájemce je plnění smlouvy mezi Nájemcem a Správcem
či provedení opatření Správcem před uzavřením Smlouvy, a dále plnění souvisejících veřej�noprávních
povinností Správcem. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení. Nájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout, avšak
poskytnutí osobních údajů Nájemce je nutným předpokladem pro uzavření a plnění Smlouvy
a bez jejich poskytnutí není možné Smlouvu uzavřít.

11. 5. Osobní údaje Nájemce budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, a dále po dobu nutnou pro
účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu
stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

11. 6. Příjemcem osobních údajů Nájemce mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady
v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu
předat osobní údaje Nájemce do třetí změně (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

11. 7. Nájemce má jakožto subjekt údajů za podmínek stanovených Nařízením právo požadovat od
Správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Nájemce, a dále právo na přenositelnost osobních údajů Nájemce. Nájemce má jakožto subjekt
údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

12. 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí na Smlouvy, které Pronajímatel uzavírá s Nájemcem,
který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy“)
a na závazky z nich vzniklé.

12. 2. Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení Pronajímatele vůči Nájemci byla učiněna jasně a srozu�miteln
ě, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena Smlouva.

12. 3. Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči Nájemci jasným a srozumitelným
způsobem, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena Smlouva.

12. 4. Pronajímatel tímto informuje Nájemce, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu http://www.coi.cz.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13. 1. Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

13. 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2019

Vondrášek pracovní plošiny, s. r. o.

Milín 416
262 31 Milín

IČO: 27120228